Tuesday, June 16, 2009

*New

ฝึกฟังการออกเสียงคำศัพท์บทที่ 4 และบทที่ 5 ได้จาก http://lamp.la.ubu.ac.th/course/category.php?id=2 ให้นักศึกษาเลือกตรงวิชา FEI ภาคการศึกษาที่ 1/2009 หลังจากนั้นให้เลือก File "Assignment II" ทั้งสองไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์ คำศัพท์บทที่ 4 และบทที่ 5 และไฟล์เสียงอ่านคำศัพท์ดังกล่าว

การสอบอ่านออกเสียง
-นักศึกษาจับฉลากคนละ 10 คำ (เป็นคำที่พิมพ์สีแดงหรือสีเหลืองในบทเรียนที่ 4 และที่ 5)
-นักศึกษาอ่านออกเสียงคำแต่ละคำได้เพียง 1 ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน ( 5 คะแนน )
-ออกเสียงได้ถูกต้อง 0.5 คะแนน
- Stress (เน้นเสียงหนักเบาได้ได้ถูกต้อง) 0.5 คะแนน
นอกจาก website ที่แนะนำข้างต้นแล้ว นักศึกษายังสามารถฝึกหัดฟังการออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้ได้จาก
http://www.thefreedictionary.com/ โดยการพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการลงในช่อง Search นอกจากเว็ปไซท์ นี้แล้ว นักศึกษาสามารถหา online dictionary อื่นได้อีกทางอินเตอร์เน็ทที่สามารถฝึกฟังการออกเสียงของคำศัพท์

กำหนดวันสอบอ่านออกเสียง จะเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้นไป
การทำงานกลุ่มชิ้นที่ 2

-นักศึกษาแต่ละกลุ่ม( กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)หา passageจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารหรือจากInternet หรือจากที่อื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน
-ศึกษาข้อมูลที่หามาและเลือกประเด็นที่น่าสนใจ ดึงประโยคที่สำคัญมาตัดต่อ เรียบเรียง และนำมาสรุป แปลความหมาย และนำเสนอในห้อง
-ส่วนหนึ่งของการนำเสนอให้หาคำศัพท์ที่น่าสนใจ 4-5 คำ มาให้ความหมายในการนำเสนอด้วย
-แต่ละกลุ่มส่งต้นฉบับ passage และส่วนที่เรียบเรียงที่นำมาสรุป พร้อมด้วยรูปแบบการนำเสนอโดยทำ Outline หรือทำแผนการนำเสนอก่อนที่จะนำเสนอในห้อง ภายในวันที่ 4 กันยายน 2552
เวลาในการนำเสนอ กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที
กำหนดวันนำเสนอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 (สองสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน)

เกณฑ์การให้คะแนน ( 5 คะแนน)
-สามารถดึงประเด็นสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 1 คะแนน
-นำสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องที่อ่านมาตัดต่อและเรียบเรียง 1 คะแนน
-แปลความหมายเรื่องที่นำมาเรียบเรียงและสรุป 1 คะแนน
-ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอและเกี่ยวกับคำศัพท์ 2 คะแนน
(ถามกลุ่มละ 2 คำถามโดยสุ่มถามคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ถ้าตอบไม่ได้หักคะแนนทั้งกลุ่ม)